Trakų kultūros ir meno centras

Apie mus

 

VšĮ Trakų kultūros ir meno centras yra Trakų rajono savivaldybės viešoji pelno nesiekianti įstaiga, kurios veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. VšĮ Trakų kultūros ir meno centras įgyvendina šalies kultūros plėtros politiką, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, skatinant tautinių mažumų kultūros plėtrą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

Skleisdamas šalies kultūrą bei integruodamiesi į Europos Sąjungą, VšĮ Trakų kultūros ir meno centras rengia ir vykdo įvairius kultūrinės veiklos projektus, programas, organizuoja šventes, festivalius, miesto, rajono, apskrities, šalies ir tarptautiniu mastu teikia gyventojams turiningo laisvalaikio, kultūros ugdymo ir pramogų organizavimo paslaugas, skatina tautinių mažumų kultūros plėtrą, eksponuoja meno parodas.

VšĮ Trakų kultūros ir meno centro struktūrą sudaro Trakų kultūros ir meno centras ir 7 padaliniai: Aukštadvario, Dusmenų, Grendavės, Onuškio, Paluknio, Senųjų Trakų ir Tiltų.

VšĮ Trakų kultūros ir meno centras savo veiklą vykdo vadovaudamiesi kiekvienais metais Trakų rajono tarybos patvirtintu veiklos planu.

VEIKLOS KRYPTYS

 • Organizuoti profesionalaus meno bei tradicinius renginius, skatinti ir telkti visuomenės narius dalyvauti kultūriniuose renginiuose, pilietinėse iniciatyvose, meninėje kūryboje, kitose saviraiškos užsiėmimuose;
 • Puoselėti krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą ir perimamumą;
 • Rūpintis gyventojų patriotiškumo ugdymu bei tautinių tapatumų išsaugojimu;
 • Užtikrinti įvairiapusę meno mėgėjų veiklą, gerinti meninio lygio kokybę;
 • Sudaryti sąlygas bendruomenėms dalyvauti kultūros renginiuose;
 • Telkti ir rūpintis dailininkų kūryba;
 • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • Ruošti projektus ir teikti paraiškas kultūros programoms, kultūros projektų konkursams;
 • Užtikrinti galimybę visiems bendruomenės nariams giliau pažinti etninę kultūrą, jos reiškinių įvairovę;
 • Ugdyti darbuotojų profesinį meistriškumą, skatinti motyvaciją, sudaryti sąlygas kvalifikacijos kėlimui;
 • Gilinti žinias suaugusiųjų švietimo srityje, organizuoti šios srities renginius;
 • Teikti įvairias kultūros paslaugas organizuojant ir pravedant renginius.

 

ĮSTAIGOS STRATEGIJA

 • Misija – inicijuoti ir užtikrinti lietuvių nacionalinės kultūros tapatumą, rūpintis moderniosios bei profesionaliosios kultūros vystymu, puoselėti Trakų krašto kultūrinį savitumą, vykdyti kultūros mainus su užsienio šalimis, sudaryti patogias sąlygas laisvai kultūros raiškai, kultūros plėtrai ir gerinti jos kokybę rajone. Tenkinti vietos bendruomenės ir tautinių mažumų visų amžiaus grupių kultūros poreikius.
 • Vizija – būti patraukliu visuomenei ir kultūros vartotojui kultūros centru, puoselėjančiu tautos kultūros tradicijas ir modernųjį meną, formuojančiu gerą rajono įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje, kokybiškai tenkinti šiuolaikinio vartotojo bei visiems socialiniams sluoksniams priklausančių bendruomenės gyventojų kultūrinius poreikius.

 

Kasdienė misija – tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius, propaguojant mėgėjų meną, organizuojant suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo užimtumą ir meninį ugdymą, plėtojant tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą ir profesionalaus meno sklaidą, skatinant kultūros paslaugų efektyvumą ir iš kartos į kartą perduodant krašto tradicijas.

 

ĮSTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
 • Ilgametė kultūrinio darbo patirtis rengiant kasmetinius, tradicinius, masinius renginius.
 • Patirtis ruošiant ir įgyvendinant projektus.
 • Bendradarbiavimas su kitų Lietuvos miestų įstaigomis, institucijomis, bendruomenėmis.
 • Daugumos meno mėgėjų kolektyvų dalyvių ir vadovų kūrybinės veiklos patirtis ir profesionalumas.
 • Stiprėjantis bendradarbiavimas su Trakų rajono bendruomenėmis, seniūnijomis ir kitomis kultūros įstaigomis.
 • Atidarius TAJE, pradėtas plėtoti jaunimo užimtumas.
 • Prasta daugumos kultūros centrui priklausančių patalpų būklė.
 • Dalis padalinių darbuotojų neturi darbui pritaikytų patalpų.
 • Palyginti mažas jaunimo užimtumas.
 • Finansinių išteklių stoka.
 • Nepakankamas kultūros rūmų aprūpinimas naujomis IT.
 • Nepakankamai išvystyta IT infrastruktūra kaimo vietovėse.
 • Kultūros srities specialistų stoka.
 • Maži kultūros darbuotojų atlyginimai.
GALIMYBĖS GRĖSMĖS
 • Sparčiai plėtoti IT sektorių.
 • Atsiranda daugiau tarptautinio bendradarbiavimo galimybių.
 • Galimybė organizuoti kultūrinius mainus su kaimyninėmis savivaldybėmis.
 • Galimybė gerinti Kultūros centro infrastruktūrą teikiant projektus ES fondams.
 • Didėjantis visuomenės domėjimasis kultūra.
 • Glaudus bendradarbiavimas su vietos švietimo, kultūros įstaigomis ir vietos bendruomenėmis.
 • Savanorių pasitelkimas veikloms.
 • Bendradarbiavimo galimybė su užsienio kultūros centrais, kartu vykdant projektus.
 • Nepakankamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesys šalies kultūrai mažina kultūrinės veiklos galimybes.
 • Konkurencijos atsiradimas renginių organizavimo rinkoje.
 • Demografinės, socialinės, ekonominės situacijos blogėjimas šalies ir rajono mastu.
 • Neužtikrintas renginių lankomumas dėl mažų gyventojų pajamų.
 • Dėl nepakankamo finansavimo gali blogėti kultūros paslaugų kokybė.
 • Lėšų kultūros projektams stygius.

 

Remiantis dabartinės situacijos analize bei ilgalaike vizija, iškeliamas toks kultūros rūmų tikslas ir formuojami tokie uždaviniai:

Tikslas – tvarus kultūros centras, veiksmingai kuriantis ir puoselėjantis Trakų rajono kultūrinį gyvenimą, siekia kokybiškai tenkinti gyventojų, rajono svečių kultūros poreikius, puoselėti tautines tradicijas ir modernųjį meną, formuoti gerą rajono įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.

Uždaviniai:

 • inicijuoti ir užtikrinti Lietuvos gyventojų kultūros tapatumą,
 • rūpintis modernios kultūros vystymu,
 • puoselėti Trakų krašto kultūrinį savitumą,
 • vykdyti kultūros mainus,
 • sudaryti patogias sąlygas laisvai kultūros raiškai ir plėtrai rajone,
 • tenkinti bendruomenės įvairių tautų bei amžiaus grupių kultūros poreikius, vykdant įvairius projektus,
 • atsižvelgus į SSGG analizės silpnybes bei grėsmes, tobulinti įstaigos veiklą, ieškoti galimybių įgyvendinimo būdų ir išsaugoti stipriąsias savybes.

 

PAPILDOMA KULTŪRINĖ VEIKLA

VšĮ Trakų kultūros ir meno centre veikia papildomi neformalaus ugdymo užsiėmimai Trakų rajono vaikams ir suaugusiems:

 • Pramoginių šokių studija GIJA, vadovė L. Januškienė;
 • Keramikos būrelis vaikams ir suaugusiems, vadovė J. Radžiūnaitė;
 • Šokio teatras „Solė“, vadovė S. Lavrukaitis.
 • Editos dailės studija, vadovė E. Tamulytė.

 

VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS IR MENO CENTRO MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVAI

 1. Folkloro ansamblis RADASTA (II kategorija, vad. R. Zakarė, M. Morkūnienė);
 2. Mėgėjų teatras TRAKŲ KARALIŠKASIS TEATRAS (II kategorija, vad. R. Čuta);
 3. Grendavės moterų vokalinis ansamblis „VERSMĖ“ (III kategorija, vad. J. Giedraitytė);
 4. Lenkų dainų ir šokių ansamblis „TROČANIE“ (vad. B. Beliak iki 2019-11, nuo 2019-11 vad. K. Stankevič);
 5. Šokio ir ugnies studija „ČIUTYTA“ (vad. V. Bagdonienė);
 6. Rusų dainos ansamblis „ZABAVA“ (vad. N. Jafimova);
 7. Paluknio ansamblis „POLUKNIANIE“ (vad. R. Joknienė, I. Grigienė);
 8. Senųjų Trakų moterų ansamblis „STARE TROKI“ (vad. E. Lavrukaitienė, L. Kieras);
 9. Aukštadvario liaudiškų šokių grupė „NAVA“ (III kategorija, vad. R. Blikertienė);
 10. Folkloro ansamblis „DUSMENA“ (III kategorija, vad. E. Bubelevičienė);
 11. Dusmenų dramos mėgėjų kolektyvas (vad. R. Korsakienė);
 12. Tiltų kaimo kapelija (vad. V. Neteckienė);
 13. Onuškio kapela „SAMĖ“ (vad. L. Žilionienė);
 14. Rusų instrumentinės muzikos ansamblis „TREŠČIOTKI“ (vad. I. Zaveckaja);
 15. Aukštadvario etnografinis ansamblis „VERKNĖ“ (vad. V. Lengvinas);
 16. Trakų kultūros ir meno centro jaunimo šokių grupė (vad. V. Bagdonienė);
 17. Trakų kultūros ir meno centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „VAIVORAI“ (vad. V. Bagdonienė);
 18. Trakų kultūros ir meno centro moterų liaudies šokių kolektyvas (vad. V. Bagdonienė);
 19. Vaikų vokalinis ansamblis „ARTiŠOK“ (vad. Liudmila Shchutskene).